شیمی

شیمی اقیانوسی برای کشف( لطفا برای دیدن دیگر مطالب به عناوین مطالب مراجعه فرمایید.)

نمونه سوالات شیمی 1

۱- PH محلول کدام یک از مواد روبرو  کمتر از 7 است؟چرا؟  NH3 – HCl – NaOH                                         

 

 

5/0

V=20

lit

V=10 lit

P=1.5

atm

۶- الف ) در شکل مقابل با باز کردن شیر  بین دو ظرف فشار گاز

چه تغییری می کند؟فشار تغییر یافته را حساب کنید.

 

 

 

ب) بارومتر و مانومتر را با هم مقایسه کنید. ( از نظر کاربرد)

 

 

 

5/1

آزمایشی را شرح دهید که نشان دهد یک پنجم هوا اکسیژن است.

 

 

 

 

1

۷- توضیح دهید:

الف) کدام آلاینده است؟  اوزون تروپوسفری   یا  اوزون استراتوسفری

 

ب) کدام آلاینده نوع دوم است؟  SO2   یا      H2SO4

 

 

5/1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)در چرخه اورون تابش های ...................... به تابش های ..................... تبدیل شدده و غلظت اوزون را در لایه .................ثابت می ماند.

ب) دو کاربرد ترکیبات CFC عبارتست از:   1- ..................................  2-  ..................................

ج)سه مورد از زیان های باران  اسیدی عبارتست از:

 1 - ..............................................   2- .........................................    3  -    ...........................................

 

2

۸-الف) اصول چهارگانه حفظ منابع شیمیایی را بیان کنید.

 

ب) کاغذ چگونه بازگردانی می شود؟

 

 

ج) دو مزیت استفاده از بیوگاز را بیان کنید.

 

1

 

5/0

 

5/0

 

۹- الف ) اگر اتم گرم مس 64 باشد تعداد اتم های یک میله مسی به جرم 320 گرم را حساب کنید.

 

 

ب) خواص فلزها و نافلز ها را با هم مقایسه کنید.

 

 

ج) دو عنصر که در دمای معمولی مایع است نام ببرید . کدام فلز و کدام نافلز است؟

 

75/0

 

1

 

75/0

۱۰- نقش هر یک از موارد زیر را در برج تقطیر نفت خام شرح دهید.

الف) سینی:

 

ب) ته مانده:

 ۱۱-

1

ب

CH3─CH2─CH─CH3

                      ׀

                      CH3

CH= CH ─ CH3

CH3─ CHOH

CH3 ─ CH3

CH3 ─ CH2 ─ C ≡ H

CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3

CH3 ─ CH ─ CH2

              ׀

             CH3

CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3

 

الف

ایزومر راست زنجیر هیدرو کربن سیر شده

هیدروکربنی با کمترین نقطه جوش

ایزومر شاخه دار هیدرو کربن سیرشده

هیدروکربنی از دسته الکن ها

هیدروکربنی با بیشترین گرانروی

اتانول

 

هر یک از عبارت های ستون" الف "را به فرمول مربوطه در ستون "ب "وصل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

الف) فرمول ساختاری ایزومری از آلکان 8 کربنه را رسم کنید که دارای 3 شاخه باشد.

 

 

 

ب) گرمای سوختن اوکتان (C8H18) ، 47.8kj/g است . گرمای سوختن مولی آن را حساب کنید.(C=12 و H=1)

 

- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 

4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 

5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 

6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 

7- عامل سختی موقت آب کدام است؟ کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 

8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 

9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 

10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 

11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 

اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنید

 

 

- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

3- آلودگی گرمایی بر کدام یک تاثیر ندارد؟

سرعت واکنشهای سوخت و ساز بدن ماهیها  -  غلظت اکسیژن محلول در آّب – فعالیت باکتریهای هوازی – میزان کاتیونهای موجود در آب

 

4- برای هر کدام یک کاربرد بنویسید ..

NaOH – HNO3 – H2SO4 – KOH- O2 – Ar – N2  

 

5- کدام معروف به جوهر شوره است؟               H3PO4 – HCl—HNO3 – H2SO4        

 

6- PH کدام بیشتر است؟ اسید معده   -  آب باران – آب دریا – شیر منیزی

 

7- عامل سختی موقت آب کدام است؟

کربنیک اسید – کلسیم کربنات – سدیم کربنات – کلسیم هیدروژن کربنات

 

8- دما و فشار در لایه تروپوسفر با افزایش ارتفاع چگونه تغییر میکند؟

 

9- تفاوت مانومتر و بارومتر چیست؟

 

10- در باره هر کدام یک جمله توضیح دهید.

قانون بویل – قانون شارل – صفر مطلق – گاز ایده ال – اکسایش – احتراق

 

11 – کدام اکسید است؟ NaOH – NaNO3 – Na 2O – NaCl      

 

اصول نظریه جنبشی گازها را مختصرا بیان کنید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط معلم  |